تعبیر خواب جامع

نگارش 95
تعبیر خواب آسیاب کردن

در سر زمین رویاها آمده:

یک دستگاه آسیاب : پول فراوان

قهوه آسیاب می کنید : غم و دردسر در خانه

فلفل آسیاب می کنید : بیماری و غم

ذرت آسیاب می کنید : شانس

سنگهای رنگی آسیاب می کنید : امیدهایتان را از دست میدهید .

 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع

تعبیر خواب آسیاب کردن , رویای آسیاب کردن , خواب دیدن آسیاب کردن , تعبیر آسیاب کردن , خواب آسیاب کردن ,
  • سینا احمدی