تعبیر خواب جامع

نگارش 95
تعبیر خواب آسانسور

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید با آسانسور بالا می روید ، نشانة آن است که در کسب ثروت و به دست آوردن مقام اجتماعی پیروز می شوید.اما اگر خواب ببینید با آسانسور پایین می روید ، نشانة آن است که بدبختی باعث دلسردی و نومیدی شما می کردد.

2ـ اگر خواب ببینید برای سوار شدن به آسانسور به موقع نمی رسید ، نشانة آن است که از شکست و نومیدی با محافظه کاری می گریزید.

3ـ اگر خواب ببینید آسانسور در طبقه ای ایستاده است و حرکت نمی کند ، نشانة آن است که حادثة خطرناکی شما را تهدید می کند.

در سر زمین رویاها آمده:

با آسانسور پائین می آئید : بدشانسی شما را محاصره خواهد کرد.

با آسانسور بالا میروید : موقعیت شمار بهتر می شودو پولتان بیشتر

با دیگران در آسانسور هستید : مراقب رقیب باشید          

با فامیل در آسانسور هستید : سود مالی

آسانسور خراب : دردسر و گرفتاری

شما در آسانسور بین دو طبقه گرفتار شده اید : شوک

 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع

تعبیر خواب آسانسور , رویای آسانسور , خواب دیدن آسانسور , تعبیر آسانسور , خواب آسانسور , تعبیر خواب آسان بر , رویای آسان بر , خواب دیدن آسان بر , تعبیر آسان بر , خواب آسان بر , تعبیر خواب آسان رو , رویای آسان رو , خواب دیدن آسان رو , تعبیر آسان رو , خواب آسان رو , تعبیر خواب بالابر , رویای بالابر , خواب دیدن بالابر , تعبیر بالابر , خواب بالابر , تعبیر خواب مصعد , رویای مصعد , خواب دیدن مصعد , تعبیر مصعد , خواب مصعد ,
  • سینا احمدی