تعبیر خواب جامع

نگارش 95
تعبیر خواب پاسبان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن پاسبان در خواب نیکو است و خداوند به قدر و منزلت بیننده خواب می افزاید. پاسبانی کردن و پاس دادن نیز نیکو است و گویای خیر و منفعت است.

اگر در خواب دیدید که خودتان پاسبان شده اید و لباس پاسبانی پوشیده اید خواب شما می گوید که ناخود آگاه از چیزی و کسی بیمناک هستید و می ترسید لیکن خواب بدی نیست و نباید نگران باشید. چنانچه در خواب ببینید که پاسبانی به شما نزدیک می شود امنیت و فراغت خیال می یابید و رفع نگرانی و تشویش شما می شود.

اگر دیدید که با پاسبانی همراه هستید و راه می روید و در یک مسیر سفر می کنید به سفر می روید و چنانچه پاسبان چیزی به شما داد زیان می کنید و پولی نه چندان زیاد را از دست می دهید.

اگر شما به پاسبان چیزی بدهید در آینده نزدیک سودی نصیب شما می شود و بهره ای می برید.

اگر در خواب با پاسبان صحبت می کردید در روزهای آینده مورد سئوال قرار می گیرید و لازم می شود که به پرسشی جواب بدهید. نه سئوال شما را خوشنود می کند و نه جواب را به رضایت می دهید

اگر کسی را با لباس پاسبانی دیدید و او آشنای شما بود در روزهای آتی یکی از خویشاوندانتان به شما خیانت می کند و دروغ می گوید.

 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع

تعبیر خواب پاسبان , رویای پاسبان , خواب دیدن پاسبان , تعبیر پاسبان , خواب پاسبان , تعبیر خواب آجان , رویای آجان , خواب دیدن آجان , تعبیر آجان , خواب آجان , تعبیر خواب نگهبان , رویای نگهبان , خواب دیدن نگهبان , تعبیر نگهبان , خواب نگهبان , تعبیر خواب محافظ , رویای محافظ , خواب دیدن محافظ , تعبیر محافظ , خواب محافظ , تعبیر خواب پاسدار , رویای پاسدار , خواب دیدن پاسدار , تعبیر پاسدار , خواب پاسدار , تعبیر خواب پلیس , رویای پلیس , خواب دیدن پلیس , تعبیر پلیس , خواب پلیس , تعبیر خواب چاوش , رویای چاوش , خواب دیدن چاوش , تعبیر چاوش , خواب چاوش , تعبیر خواب حارس , رویای حارس , خواب دیدن حارس , تعبیر حارس , خواب حارس , تعبیر خواب شحنه , رویای شحنه , خواب دیدن شحنه , تعبیر شحنه , خواب شحنه , تعبیر خواب شرطه , رویای شرطه , خواب دیدن شرطه , تعبیر شرطه , خواب شرطه , تعبیر خواب عسس , رویای عسس , خواب دیدن عسس , تعبیر عسس , خواب عسس , تعبیر خواب گزمه , رویای گزمه , خواب دیدن گزمه , تعبیر گزمه , خواب گزمه , تعبیر خواب گماشته , رویای گماشته , خواب دیدن گماشته , تعبیر گماشته , خواب گماشته , تعبیر خواب محتسب , رویای محتسب , خواب دیدن محتسب , تعبیر محتسب , خواب محتسب , تعبیر خواب مستحفظ , رویای مستحفظ , خواب دیدن مستحفظ , تعبیر مستحفظ , خواب مستحفظ , تعبیر خواب بادی گارد , رویای بادی گارد , خواب دیدن بادی گارد , تعبیر بادی گارد , خواب بادی گارد ,
  • سینا احمدی