تعبیر خواب جامع

نگارش 95
تعبیر خواب آتش دان

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن آتش دان به خواب بر دو وجه است:

اول: زن خادمه،

دوم: کنیزک.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

آتش دان به خواب، زنی بود که خدمت خانه کند،

اگر آن آتش دان آهنین بود، دلیل کند که آن زن از خویشان اهل آن خانه بود

اگر آتش دان چوبین است، دلیل کند که آن زن از خویشان اهل آن خانه نبود و از اهل نفاق بود.

اگر آتش دان از گل است، دلیل کند که آن زن از اهل گردنکشان باشد، و از مشرکان نیز بود.

 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع

تعبیر خواب آتش دان , رویای آتش دان , خواب دیدن آتش دان , تعبیر آتش دان , خواب آتش دان , تعبیر خواب مشعل , رویای مشعل , خواب دیدن مشعل , تعبیر مشعل , خواب مشعل , تعبیر خواب ضوء , رویای ضوء , خواب دیدن ضوء , تعبیر ضوء , خواب ضوء , تعبیر خواب نار , رویای نار , خواب دیدن نار , تعبیر نار , خواب نار ,
  • سینا احمدی