تعبیر خواب جامع

نگارش 95
تعبیر خواب آب شدن

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب ببینید تکه‏اى یخ آب مى‏شود، علامت آن است که امرى باعث نگرانى و تشویش شما مى‏شود. ولى به زودى برایتان سود زیادى را به دنبال خواهد آورد.

اگر ببینید که پس از یخبندانى سخت و طولانى یخ‏ها آب مى‏شود نشانه‏ى آن است که در شرایطى بسیار مساعد زندگى خواهید کرد.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب چیزی در حال آب شدن : با مشکلات غیر منتظره مواجه میشوید

غذاهای یخ زده به آرامی آب میشوند : یک خطری در نزدیکی شما پنهان شده .

یخ آب میشود : دوستان یک بازی زشت با شما خواهند کرد.

 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع

تعبیر خواب آب شدن , رویای آب شدن , خواب دیدن آب شدن , تعبیر آب شدن , خواب آب شدن , تعبیر خواب ذوب شدن , رویای ذوب شدن , خواب دیدن ذوب شدن , تعبیر ذوب شدن , خواب ذوب شدن , تعبیر خواب ذوب شدن یخ , رویای ذوب شدن یخ , خواب دیدن ذوب شدن یخ , تعبیر ذوب شدن یخ , خواب ذوب شدن یخ ,
  • سینا احمدی