تعبیر خواب جامع

نگارش 95
تعبیر خواب شیطان

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن ابلیس به خواب، دلیل بر دشمنی بود بد دین و دروغ و زن فریبنده و بی شرم، که همه را بدی آموزد و شر و فساد. اگر دید که با ابلیس در جنگ و نبرد نبود و او را قهر نمود، دلیل که وی را به خیر صلاح میل بود. اگر بیند که ابلیس را بر وی غلبه بود، دلیل است کمه به راه شر و فساد مایل بود. اگر بیند که ابلیس او را نصیحت می کرد و وی را خوش می آمد، دلیل که او را هم به مال هم به تن مضرت رسد. اگر بیند که ابلیس دست او را بگرفت و به جایى مى‏برد و او گفت که: »لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظیم«، دلیل است که به گناه بزرگ مبتلا گردد، و بعد از آن به نصیحت شخصى از آن گناه باز ایستد.  اگربیند که ابلیس را بر گردن غل نهاد، دلیل است که اهل دین و صلاح را رسد اگر بیند که ابلیس ضعیف و درمانده بود، دلیل است که علما و مردمان مصلح را قوت رسد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که ابلیس رامطیع شد، دلیل است که به هوای نفس مبتلا گردد. اگر بیند که ابلیس چیزی را عطا داد، اگر آن چیز نیک بود، دلیل است که مال حرام یابد و اگر آن چیز بد بود، دلیل بر فساد دین نماید. اگر بیند که ابلیس شاد و خرم بود، دلیل که کار مردمان به فساد قوی گردد. اگر بیند که ابلیس را خواست که به شمشیر زند و هلاک نماید و بگریخت، دلیل است که ولایتی به دست آورد و عدل و انصاف نماید. اگر بیند که ابلیس بکشت، دلیل که نفس خود را قهر نماید و راه صلاح ورزد.

لوک اویتنهاو می گوید :

ابلیس : همراه بد، همراه ناجور

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن ابلیس در خواب ، نشانة روبرو شدن با حوادثی دهشتناک است. برای حفظ ظاهری آبرومندانه از استراتژی خاصی استفاده می کنید.

2ـ اگر در خواب شیطان را بکشید ، نشانة آن است که برای یافتن جایگاهی مناسب تر در زندگی ، دوستان بی قید و بند خود را ترک می گویید.

3ـ اگر ابلیس در غالب ادیبی به خواب شما بیاید ، نشانة آن است که باید از دوستان چاپلوس و ریاکار دوری کنید.

4ـ اگر ابلیس در غالب فردی ثروتمند به خواب شما بیاید ، نشانة آن است که قادر نخواهید شد از نفوذ خود برای ارتقاء مقام دیگران استفاده کنید.

5ـ اگر خواب ببینید ابلیس آهنگین و آرام در گوش شما زمزمه می کند ، علامت آن است که در برابر وسوسه های شیطانی تسلیم خواهید شد.

6ـ اگر ابلیس در غالب زنی زیبا به خواب شما بیاید ، علامت آن است که هر گونه احساس محبتی که به دیگران دارید ، نادیده خواهید گر فت.

7ـ اگر در خواب احساس کنید می خواهید خود را از شر شیطان دور نگاهدارید ، نشانة آن است که خواهید کوشید رفتار خود خواهانة خود را کنار بگذارید و با دیگران تا آنجا که می توانید منصفانه رفتار کنید.

 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع

تعبیر خواب شیطان , رویای شیطان , خواب دیدن شیطان , تعبیر شیطان , خواب شیطان , تعبیر خواب ابلیس , رویای ابلیس , خواب دیدن ابلیس , تعبیر ابلیس , خواب ابلیس , تعبیر خواب دیو , رویای دیو , خواب دیدن دیو , تعبیر دیو , خواب دیو , تعبیر خواب اهریمن , رویای اهریمن , خواب دیدن اهریمن , تعبیر اهریمن , خواب اهریمن , تعبیر خواب عزازیل , رویای عزازیل , خواب دیدن عزازیل , تعبیر عزازیل , خواب عزازیل , تعبیر خواب خناس , رویای خناس , خواب دیدن خناس , تعبیر خناس , خواب خناس , تعبیر خواب بوخلاف , رویای بوخلاف , خواب دیدن بوخلاف , تعبیر بوخلاف , خواب بوخلاف , تعبیر خواب ابومره , رویای ابومره , خواب دیدن ابومره , تعبیر ابومره , خواب ابومره , تعبیر خواب شیخ نجدی , رویای شیخ نجدی , خواب دیدن شیخ نجدی , تعبیر شیخ نجدی , خواب شیخ نجدی , تعبیر خواب ابولبینی , رویای ابولبینی , خواب دیدن ابولبینی , تعبیر ابولبینی , خواب ابولبینی , تعبیر خواب ابالیس , رویای ابالیس , خواب دیدن ابالیس , تعبیر ابالیس , خواب ابالیس ,
  • سینا احمدی