تعبیر خواب جامع

نگارش 95
تعبیر خواب اخراج

لیلا برایت می گوید :

اگر در خواب دیدید که اخراج شده ‏اید، نشانه ‏ى آن است که به سعادت می ‏رسید و اگر در خواب دیدید که کسى را اخراج کرده‏اید، بدین معنا است که به دوستان و خانواده‏ ى خود اعتماد نمى‏کنید.

در سر زمین رویاها آمده :

شما را از کارتان اخراج کرده اند : پیشرفت در کار

یک کارمند یا زیر دست را اخراج میکنید : مصیبت و ناکامی

دیگران اخراج شده اند : یک راز فاش میشود.

 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع

تعبیر خواب اخراج , رویای اخراج , خواب دیدن اخراج , تعبیر اخراج , خواب اخراج , تعبیر خواب بیرون کردن , رویای بیرون کردن , خواب دیدن بیرون کردن , تعبیر بیرون کردن , خواب بیرون کردن , تعبیر خواب دفع , رویای دفع , خواب دیدن دفع , تعبیر دفع , خواب دفع , تعبیر خواب طرد , رویای طرد , خواب دیدن طرد , تعبیر طرد , خواب طرد , تعبیر خواب انفصال , رویای انفصال , خواب دیدن انفصال , تعبیر انفصال , خواب انفصال , تعبیر خواب پاکسازی , رویای پاکسازی , خواب دیدن پاکسازی , تعبیر پاکسازی , خواب پاکسازی , تعبیر خواب خلع , رویای خلع , خواب دیدن خلع , تعبیر خلع , خواب خلع , تعبیر خواب عزل , رویای عزل , خواب دیدن عزل , تعبیر عزل , خواب عزل , تعبیر خواب منفصل , رویای منفصل , خواب دیدن منفصل , تعبیر منفصل , خواب منفصل ,
  • سینا احمدی