تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب استقلال

آنلی بیتون می گوید:

استقلال داشتن در خواب، بدین معنا است که اطرافیان با شما رفتار مناسبى ندارند، داشتن استقلال مالى در خواب، به معناى آن است که در کارها موفقیت چندانى پیدا نمى‏کنید.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب استقلال , تعبیر خواب خودمختاری , تعبیر خواب خودسالار , تعبیر خواب آزادی داشتن , تعبیر خواب آزادی کاری کردن , تعبیر خواب بدون مداخله , تعبیر خواب خودگردانى , تعبیر خواب خوداتکایی , خواب دیدن استقلال , خواب دیدن خودمختاری , خواب دیدن خودسالار , خواب دیدن آزادی داشتن , خواب دیدن آزادی کاری کردن , خواب دیدن بدون مداخله , خواب دیدن خودگردانى , خواب دیدن خوداتکایی , رویای استقلال , رویای خودمختاری , رویای خودسالار , رویای آزادی داشتن , رویای آزادی کاری کردن , رویای بدون مداخله , رویای خودگردانى , رویای خوداتکایی , تعبیر استقلال , تعبیر خودمختاری , تعبیر خودسالار , تعبیر آزادی داشتن , تعبیر آزادی کاری کردن , تعبیر بدون مداخله , تعبیر خودگردانى , تعبیر خوداتکایی , خواب استقلال , خواب خودمختاری , خواب خودسالار , خواب آزادی داشتن , خواب آزادی کاری کردن , خواب بدون مداخله , خواب خودگردانى , خواب خوداتکایی ,
  • سینا احمدی

نظرات  (۱)

یه لحظه فکر کردم به خاطر دربی در مورد استقلال تهرانه
خخخ