تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب اشتیاق

آنلی بیتون می گوید:

اگر دخترى در خواب نامزدش را ببیند که مشتاقانه منتظر دیدار او است، نشانه‏ى شنیدن اخبار خوشایند و پذیرفتن پیشنهادى است که سال‏ها منتظرش بود.

اگر در خواب خود را مشتاق دیدار کسى ببینید به معناى آن است که خبرهایى خوب از دوستانتان خواهید شنید.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب اشتیاق , تعبیر خواب آرزومندی , تعبیر خواب تعشق , تعبیر خواب رغبت , تعبیر خواب شوق , تعبیر خواب عطش , تعبیر خواب علاقه , تعبیر خواب میل , تعبیر خواب وجد , تعبیر خواب هوس , خواب دیدن اشتیاق , خواب دیدن آرزومندی , خواب دیدن تعشق , خواب دیدن رغبت , خواب دیدن شوق , خواب دیدن عطش , خواب دیدن علاقه , خواب دیدن میل , خواب دیدن وجد , خواب دیدن هوس , رویای اشتیاق , رویای آرزومندی , رویای تعشق , رویای رغبت , رویای شوق , رویای عطش , رویای علاقه , رویای میل , رویای وجد , رویای هوس , تعبیر اشتیاق , تعبیر آرزومندی , تعبیر تعشق , تعبیر رغبت , تعبیر شوق , تعبیر عطش , تعبیر علاقه , تعبیر میل , تعبیر وجد , تعبیر هوس , خواب اشتیاق , خواب آرزومندی , خواب تعشق , خواب رغبت , خواب شوق , خواب عطش , خواب علاقه , خواب میل , خواب وجد , خواب هوس ,
  • سینا احمدی