تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب شتر مرغ

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اشترمرغ در خواب مرد بیابانی بود. اگر اشترمرغ ماده بود زن بیابانی بود. اگر بیند اشترمرغ ماده گرفت، یا کسی بدو داد،دلیل که زنی بدین صفت که گفتم بخواهد یاکنیزک بخرد. اگر بیند بر اشترمرغ نشسته بود، دلیل که به سفر بیابان رود و بعضی از معبران گفته اند که بر مردی بیابان نشین غالب شود و به کاری بزرگ رسد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند اشترمرغ رابکشت، دلیل که بر مردی بیابانی دست یابد و او را قهر کند. اگر بیند در خانه اشترمرغ با پر یا استخوان او داشت، دلیل که از مردی بیابانی او را مالی حاصل شود. اگردید که بچه اشترمرغ داشت، دلیل که فرزند مرد بیابانی او را حاصل شود.

جابر مغربی می گوید:

اگر دید بااشتر مرغ بنشست و آن اشترمرغ او رامطیع بود و او را در هوا برد و دیگر باره از هوابه زمین آمد، دلیل که با مردی بیابان به سفر رود و بازآید با سود بسیار. اگر به خلاف این بیند بد بود.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب شتر مرغ , تعبیر خواب نعامه , تعبیر خواب ظلیم , تعبیر خواب اشترلک , تعبیر خواب اشترمرغ , خواب دیدن شتر مرغ , خواب دیدن نعامه , خواب دیدن ظلیم , خواب دیدن اشترلک , خواب دیدن اشترمرغ , رویای شتر مرغ , رویای نعامه , رویای ظلیم , رویای اشترلک , رویای اشترمرغ , تعبیر شتر مرغ , تعبیر نعامه , تعبیر ظلیم , تعبیر اشترلک , تعبیر اشترمرغ , خواب شتر مرغ , خواب نعامه , خواب ظلیم , خواب اشترلک , خواب اشترمرغ ,
  • سینا احمدی