تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب امام جماعت

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن امام جماعت در خواب، به شخصی که به او مسؤولیتی داده شده باشد، دلالت دارد و نیز، ممکن است دلیلی برای به دست آوردن مقام، درجهای بالا، امر به معروف و نهی از منکر باشد. اگر کسی دید که بعد از انجام وضوی کامل رو به قبله ایستاده و امام جماعت گروهی گشته است، اگر شایستگی آن را داشته باشد که برای مردم سودمند باشد، بزرگ و سرور آنان می شود و اگر امام جماعت بود، اما رو به قبله نایستاد، به دوستانش خیانت میکند و بدعتی را پایهگذاری میکند یا ممکن است عملی ناشایسته و حرام را انجام دهد. اگر کسی دید که امام جماعت عدهای از زنان شده است، مسؤولیت عدهای ناتوان به او سپرده میشود و اگر دید امام جماعت زنان و مردان با هم میباشد، اگر شایستگی داشته باشد، قاضی میشود و در غیر اینصورت فقط به میانجیگری میان مردم میپردازد.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب امام جماعت , تعبیر خواب پیشنماز , تعبیر خواب پیش نماز , خواب دیدن امام جماعت , خواب دیدن پیشنماز , خواب دیدن پیش نماز , رویای امام جماعت , رویای پیشنماز , رویای پیش نماز , تعبیر امام جماعت , تعبیر پیشنماز , تعبیر پیش نماز , خواب امام جماعت , خواب پیشنماز , خواب پیش نماز ,
  • سینا احمدی