تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب باسن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن سرین در خواب بر چهار وجه بود.

اول: فرزند.

دوم: قوت.

سوم: باغ.

چهارم: نیکی از خویشان.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن سرین راست، دلیل بر پسر بود و سرین چپ، دلیل بر دختر. اگر بیند که سرینش محکم بود، دلیل که فرزندش نیکوحال و تندرست بود. اگر کوچک بود و ضعیف تاویلش به خلاف این بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر در خواب بیند که سرینش بشکست، دلیل بود که فرزندش بمیرد.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب باسن , تعبیر خواب سرین , تعبیر خواب کفل , تعبیر خواب کقلگاه , تعبیر خواب کپل , تعبیر خواب سرون , تعبیر خواب شنج , تعبیر خواب ردف , خواب دیدن باسن , خواب دیدن سرین , خواب دیدن کفل , خواب دیدن کقلگاه , خواب دیدن کپل , خواب دیدن سرون , خواب دیدن شنج , خواب دیدن ردف , رویای باسن , رویای سرین , رویای کفل , رویای کقلگاه , رویای کپل , رویای سرون , رویای شنج , رویای ردف , تعبیر باسن , تعبیر سرین , تعبیر کفل , تعبیر کقلگاه , تعبیر کپل , تعبیر سرون , تعبیر شنج , تعبیر ردف , خواب باسن , خواب سرین , خواب کفل , خواب کقلگاه , خواب کپل , خواب سرون , خواب شنج , خواب ردف ,
  • سینا احمدی