تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب انجیر

محمد ابن سیرین بصری گوید:

خوردن انجیر درخواب اگر وقتش بود. اگر بی وقت بد بود اگر بیند انجیر همی خوید و یا جمع می کرد یا کسی بدو بخشید، دلیل است که غم و اندوه بدو رسد و باشد که کاری کند که از آن پشمیانی خورد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

انجیر زرد به خواب دیدن و خوردن، دلیل بیماری است و انجیر سیاه، دلیل بر غم و اندوه و انجیر سبز به وقت خود چون به طعم شیرین است زیانی ندارد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

در نفایس الفنون نوشته شده انجیر در خواب نیکو است و رزق و روزی حلالی است که نصیب بیننده رویا می شود و برگ انجیر اندیشه و خرد است. ابن سیرین اعتقاد دارد انجیر در خواب نیکو نیست چه در فصل باشد و چه بد هنگام که اگر ببینید انجیر می خورید یا جمع می کنید زیانی به شما می رسد و کاری انجام می دهید که ندامت و شماتت به دنبال دارد. چند معبر دیگر نیز در مواردی انجیر را بیماری دانسته اند بخصوص انجیر زرد و لهیده ولی اعتقاد نگارنده این است که انجیر چون از میوه های تقدیس شده است و در مذاهب توحیدی از آن به نیکی نام برده شده در خواب دیدن آن نیکو است ولی معبر باید جهات مختلف و رابطه آن را با چیزهای دیگر در خواب دیده می شود مورد توجه قرار دهد. انجیر سیاه نشانه غم است و اندوه انجیر سبز و شیرین بی اثر می باشد. به هر حال از دیدن انجیر در خواب بیمناک و نگران نباشید که نیکو است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

انجیر در خواب، بر پول زیاد و برکت و نعمت فراوان دلالت دارد.

لیلا برایت می گوید:

دیدن انجیر در خواب، نشانه‏ى آن است که با دیگران روابط خوبى خواهید داشت. دیدن برگ انجیر در خواب، نشانه‏ى آن است که فرد با ایمانى هستید. اگر در خواب ببینید که مشغول چیدن انجیر هستید، بدین معنا است که براى رسیدن به هدفتان تلاش کرده و موفق مى‏شوید.

جی اچ میلر می گوید:

اگر دخترى خواب درخت انجیر را ببیند، نشانه‏ى آن است که با فرد مهمى پیمان ازدواج مى‏بندد. اگر در خواب ببینید که فصل انجیر نیست و شما انجیر زرد مى‏خورید، به این معنا است که احتمالا بیمار مى‏شوید.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب انجیردر فصل آن : لذت و احترام

خواب انجیر در خارج ازفصل آن : غم و اندوه

انجیر می خورید : ثروتتان را به باد خواهید داد .

انجیر خشک : پولتان را از دست می دهید.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب انجیر , تعبیر خواب تین , تعبیر خواب انجیربن , تعبیر خواب انجیل , خواب دیدن انجیر , خواب دیدن تین , خواب دیدن انجیربن , خواب دیدن انجیل , رویای انجیر , رویای تین , رویای انجیربن , رویای انجیل , تعبیر انجیر , تعبیر تین , تعبیر انجیربن , تعبیر انجیل , خواب انجیر , خواب تین , خواب انجیربن , خواب انجیل ,
  • سینا احمدی