تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب اونیفورم

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک یک شخص اونیفورم پوش : شانس به شما روی خواهد آورد .

افسران اونیفورم پوش : ترفیع خواهید گرفت

سربازان اونیفورم پوش : با مشکلات و ناراحتیهای بسیار روبرو هستید .

یکی از اعضاء خانواده تان اونیفورم پوشیده : افتخار و تشخص

اونیفورم پوشیده اند : در قبال شجاعتتان پاداش خواهید گرفت .

اونیفورم می فروشید : دوستانتان از نفوذشان استفاده خواهند کرد تا به شما کمک کنند .

مردان که در سر کار اونیفورم پوشیده اند : به شما پول زیادی خواهد رسید .

زنانیکه اونیفورم پوشیده اند : شما خیلی متکبرید .

زنانیکه اونیفورم نظامی بتن دارند : شما در سطحی نیستید که بتوانید وظایفتان را انجام دهید .

خواب اونیفورم مستخدمین یا کارمندان را می بینید: دشمنانتان شکست خواهند خورد .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب اونیفورم , تعبیر خواب همشکل , تعبیر خواب لباس , تعبیر خواب همسان , تعبیر خواب لباس متحدالشکل , خواب دیدن اونیفورم , خواب دیدن همشکل , خواب دیدن لباس , خواب دیدن همسان , خواب دیدن لباس متحدالشکل , رویای اونیفورم , رویای همشکل , رویای لباس , رویای همسان , رویای لباس متحدالشکل , تعبیر اونیفورم , تعبیر همشکل , تعبیر لباس , تعبیر همسان , تعبیر لباس متحدالشکل , خواب اونیفورم , خواب همشکل , خواب لباس , خواب همسان , خواب لباس متحدالشکل ,
  • سینا احمدی