تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب بادریسه

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر زنی بیند که بادریسه ببافت یا کسی بدو داد، دلیل است که او را خادمه یا کنیزکی حاصل شود. اگر زنی بیند که بادریسه از دوک او بیفتاد، دلیل که مهر او از شوهر بریده شود.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بادریسه , تعبیر خواب فلکه , تعبیر خواب کماج , خواب دیدن بادریسه , خواب دیدن فلکه , خواب دیدن کماج , رویای بادریسه , رویای فلکه , رویای کماج , تعبیر بادریسه , تعبیر فلکه , تعبیر کماج , خواب بادریسه , خواب فلکه , خواب کماج ,
  • سینا احمدی