تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب برج ساختمانی

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید که از برج بالا مى‏روید، بیانگر رسیدن به آرزوهایتان است. اگر خواب ببینید که از برج پایین مى‏آیید و ناگهان برج ویران مى‏گردد، بیانگر غم و اندوه است. اگر فرد نیازمندى خواب ببیند که از برج دیده‏بانى بالا مى‏رود، بیانگر بهبودى در امور مالى است و اگر زنى چنین خوابى ببیند، نشانه‏ى آن است که براى موفقیت در کارها باید غرور خود را کنار بگذارد.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک برج : خوشبختی طولانی

یک برج خیلی بلند : عمر شما طولانی خواهد بود.

از یک برج بالامی روید : از بلاها و مصایب خود را میرهانید ولی پول از دست می دهید .

ازیک برج پائین می آئید : خواسته های شما برآورده نخواهند شد .

دیگران در یک برج هستند : یک غم بزرگ

برج یک قلعه نظامی : براحتی در مقابل مخالفان ایستادگی می کنید .

شلیک توپ از بالای یک برج : به شما خیانت میشود

در بالای یک برج که سربازان در آن هستند و درون آن توپ ، باروت می ریزند : شانس

برج ناقوس کلیسا : واقعه ناگواری شما را غافلگیر میکند .

یک برج نیمه خراب : شغلتان را از دست می دهید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 برج شخصیت است و کسی است که مقام والا و منزلتی بزرگ دارد. تماشای برج از پائین احساس ضعف است و چنانچه از پائین به برج مرتفعی نگاه می کنید در مقابل شخصی که از شما قوی تر است احساس ضعف و ناتوانی می کنید و یارای مقابله با او را ندارید. اگر از بالای برج به پائین نگاه کردید، گویای توفیقی است که به دست می آورید. توفیقی مهم که اهمیت آن را اندک اندک درک می کنید و به تدریج آثارش در زندگی شما آشکار می گردد. برج ویران و شکسته شخصیت خرد شده است. اگر خودتان در برج یا روی آن بودید و یا احساس کردید برج به شما تعلق دارد و آن برج شکسته و خرد شده بود شخصیت شما خرد می شود و اگر دیگری در برج شکسته بود او گرفتار مصیبتی می گردد که بیش از زیان مالی به آبروی او لطمه وارد می آید.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب دید که بالای برجی است، از دست آنکس که به دنبالش است در امان نخواهد بود و اگر بینندهی خواب بیمار باشد، ممکن است بمیرد.

 

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب برج ساختمانی , تعبیر خواب برج , تعبیر خواب آپارتمان , تعبیر خواب بنای بلند , تعبیر خواب ساختمان , تعبیر خواب برج ساختمان , خواب دیدن برج ساختمانی , خواب دیدن برج , خواب دیدن آپارتمان , خواب دیدن بنای بلند , خواب دیدن ساختمان , خواب دیدن برج ساختمان , رویای برج ساختمانی , رویای برج , رویای آپارتمان , رویای بنای بلند , رویای ساختمان , رویای برج ساختمان , تعبیر برج ساختمانی , تعبیر برج , تعبیر آپارتمان , تعبیر بنای بلند , تعبیر ساختمان , تعبیر برج ساختمان , خواب برج ساختمانی , خواب برج , خواب آپارتمان , خواب بنای بلند , خواب ساختمان , خواب برج ساختمان ,
  • سینا احمدی