تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب برنشیت

هانس کورت می گوید:

مبتلا شدن به بیمارى برنشیت در خواب، بیانگر آن است که به خاطر بیمارى قادر به انجام باقى کارها نیستید. درد کشیدن از بیمارى برنشیت در خواب، دلالت بر ناامیدى دارد.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب برنشیت , تعبیر خواب ورم نایژه , تعبیر خواب گرفتگی صدا , تعبیر خواب سرفه های سخت , تعبیر خواب شاخه های قصبةالریه , تعبیر خواب ورم ریه , تعبیر خواب برونشیت , تعبیر خواب سرفه کردن , خواب دیدن برنشیت , خواب دیدن ورم نایژه , خواب دیدن گرفتگی صدا , خواب دیدن سرفه های سخت , خواب دیدن شاخه های قصبةالریه , خواب دیدن ورم ریه , خواب دیدن برونشیت , خواب دیدن سرفه کردن , رویای برنشیت , رویای ورم نایژه , رویای گرفتگی صدا , رویای سرفه های سخت , رویای شاخه های قصبةالریه , رویای ورم ریه , رویای برونشیت , رویای سرفه کردن , تعبیر برنشیت , تعبیر ورم نایژه , تعبیر گرفتگی صدا , تعبیر سرفه های سخت , تعبیر شاخه های قصبةالریه , تعبیر ورم ریه , تعبیر برونشیت , تعبیر سرفه کردن , خواب برنشیت , خواب ورم نایژه , خواب گرفتگی صدا , خواب سرفه های سخت , خواب شاخه های قصبةالریه , خواب ورم ریه , خواب برونشیت , خواب سرفه کردن ,
  • سینا احمدی