تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب برنج

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن برنج در خواب بر سه وجه است.

اول: مال،

دوم: حاجت،

سوم: خیر و منفعت که بدو رسد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

برنج دیدن در خواب، مالی است که به رنج حاصل شود، به قدر آن که دیده بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند برنج پخته همی خورد، دلیل که حاجت او روا شود و خیر و نیکی بدو رسد. اگر بیند برنج با گوشت پخته همی خورد، بهتر و نیکو بود و برنج با شیر خوردن به غایت نیکو است. اگر بیند برنج با دوغ پخته همی خورد، دلیل بر اندوه کند

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 برنج از غلاتی است که با زحمت و تلاش و کوشش بسیار فراهم می شود و دیدن برنج در خواب مالی است که با تلاش و زحمت و رنج و تعب به دست می آید. اگر بیننده خواب شالیکار باشد خواب او تجسمی است از اندیشه شغلی و با خواب افراد دیگر تفاوت دارد که تشخیص آن با معبر خردمند است ولی اگر بیننده شالیکار نباشد مال و توش و دارایی تعبیر می شود. برنج پخته یا دمی و کته و پلو حاجتی است که روا می شود و به بیننده خیر و نیکی می رسد. اگر بیننده خواب ببیند که برنج پخته به دیگری می دهد از جانب او خیر و نیکی به دیگری می رسد به همان اندازه که برنج پخته داده می شود. دیدن برنج پخته خوب است به خصوص اگر با شیر همراه باشد تنعم و رفاه و خرمی است در زندگی آینده بیننده خواب. دیدن برنج خوردن همراه دوغ غم و اندوه است. خوردن برنج خام تعجیل در بهره گیری از نعمتی است که حق و سهم شماست اما شتاب نشان می دهید که البته درست نیست. اگر دیدید که برنج می فروشید دیگران را در رفاه و آسایشی که دارید شریک می کنید و چنانچه دیدید که برنج می خرید در خرمی و نشاط دیگری شریک و متنعم می شوید.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن ماش برنج ونخود وحبوبات دیگر ملال بود

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن دانه های برنج در خواب ، برای تجار نشانة معاملاتی سود آور است ، برای کشاورزان نشانة‌ محصولات فراوان است .

2ـ خوردن برنج در خواب ، نشانة رضایت از آسایش و شادمانی خانوادگی است .

3ـ اگر خواب ببینید دانه های برنج با شن و خاک مخلوط گشته است ، نشانة آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد . و از دوستان خود جدا خواهید ماند .

4ـ اگر دختری خواب ببیند برنج می پزد ، نشانة آن است که به زودی وظایف جدیدی به عهده خواهد گرفت ، و از این طریق ثروتی گرد خواهد آورد .

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب خود را مشغول خوردن برنج ببینید، دلالت بر انجام کارهاى خیر دارد.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب برنج , تعبیر خواب پلو , تعبیر خواب برنج چمپا , تعبیر خواب برنج دم‌سیاه , تعبیر خواب برنج صدری , تعبیر خواب برنج کابلی , تعبیر خواب برنج گرده , تعبیر خواب برنج هندی , تعبیر خواب شلتوک , خواب دیدن برنج , خواب دیدن پلو , خواب دیدن برنج چمپا , خواب دیدن برنج دم‌سیاه , خواب دیدن برنج صدری , خواب دیدن برنج کابلی , خواب دیدن برنج گرده , خواب دیدن برنج هندی , خواب دیدن شلتوک , رویای برنج , رویای پلو , رویای برنج چمپا , رویای برنج دم‌سیاه , رویای برنج صدری , رویای برنج کابلی , رویای برنج گرده , رویای برنج هندی , رویای شلتوک , تعبیر برنج , تعبیر پلو , تعبیر برنج چمپا , تعبیر برنج دم‌سیاه , تعبیر برنج صدری , تعبیر برنج کابلی , تعبیر برنج گرده , تعبیر برنج هندی , تعبیر شلتوک , خواب برنج , خواب پلو , خواب برنج چمپا , خواب برنج دم‌سیاه , خواب برنج صدری , خواب برنج کابلی , خواب برنج گرده , خواب برنج هندی , خواب شلتوک ,
  • سینا احمدی