تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب فرش

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن بساط در خواب، چون بزرگ و نو بود، بر شش وجه بود.

اول: عز و جاه.

دوم: بزرگی و رفعت.

سوم: مرتبت.

چهارم: مال.

پنجم: عمر دراز.

ششم: ثنا به قدر بزرگی آن.

اگر ببیند فروشنده بساط قیمت آن را گرفت ، تعبیرش بر خلاف موارد بالا است.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که بساط پاکیزه و نو داشت و بزرگ فراخ، دلیل که نعمت و مال او بسیار شود، خاصه که گسترده بیند. اگر بیند بساط خویش بفروخت یا به کسی بخشید، دلیل که در مال او نقصان شود. اگر بدید که بساط او بسوخت، دلیل که روزی بر وی بسته گردد و حالش بد شود.


بدان که بساط در خواب شادروان بود. اگر بیند که بساطی بگسترد وبر وی نشست، دلیل بود که روزی بر وی فراخ شود و عمرش دراز بود.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب فرش , تعبیر خواب بساط , تعبیر خواب گستردنی , تعبیر خواب بسط , تعبیر خواب زیلو , تعبیر خواب حصیر , تعبیر خواب بستر , خواب دیدن فرش , خواب دیدن بساط , خواب دیدن گستردنی , خواب دیدن بسط , خواب دیدن زیلو , خواب دیدن حصیر , خواب دیدن بستر , رویای فرش , رویای بساط , رویای گستردنی , رویای بسط , رویای زیلو , رویای حصیر , رویای بستر , تعبیر فرش , تعبیر بساط , تعبیر گستردنی , تعبیر بسط , تعبیر زیلو , تعبیر حصیر , تعبیر بستر , خواب فرش , خواب بساط , خواب گستردنی , خواب بسط , خواب زیلو , خواب حصیر , خواب بستر ,
  • سینا احمدی