تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب بیدگوش

گیاهی که برگ بزرگ پهن دارد و آن را شکوفه زرد است، دیدن آن در خواب، زنی است خادمه و بی اصل و دون همت. اگر کسی به خواب بیند که بیدگوش داشت یا کسی به وی داد، دلیل است که او را با چنین کسی صحبت افتد و از او خفت بیند

Big broad leaves and yellow flowers plant it, seeing it in a dream, a woman servant and unfounded and without effort. If one had to sleep Bydgvsh or someone sees that he has, because he has such a stigma he sees someone fall..

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بیدگوش , تعبیر خواب بید گوش , خواب دیدن بیدگوش , خواب دیدن بید گوش , رویای بیدگوش , رویای بید گوش , تعبیر بیدگوش , تعبیر بید گوش , خواب بیدگوش , خواب بید گوش ,
  • سینا احمدی