تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب بیت المقدس

در سر زمین رویاها آمده:

خواب بیت المقدس : یک تجربه تلخ در انتظار شماست .

شما به بیت المقدس می روید : یک سفر طولانی در پیش دارید .

شما در بیت المقدس دعا می کنید : احترام شما نزد دیگران بیشتر خواهد شد .

یک جمعیت در حال دعا کردن در بیت المقدس : فرزندان شما زندگی آسوده ای خواهند داشت .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

In the land of dreams come:
Sleep Jerusalem: a bitter experience awaits you.
You go to Jerusalem: You have a long journey ahead.
You pray in Jerusalem: the others will be more respect for you.
A community is praying in Jerusalem: Your child will have a comfortable life.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بیت المقدس , تعبیر خواب قدس , تعبیر خواب اورشلیم , تعبیر خواب ایلیا , تعبیر خواب مسجد اقصی , خواب دیدن بیت المقدس , خواب دیدن قدس , خواب دیدن اورشلیم , خواب دیدن ایلیا , خواب دیدن مسجد اقصی , رویای بیت المقدس , رویای قدس , رویای اورشلیم , رویای ایلیا , رویای مسجد اقصی , تعبیر بیت المقدس , تعبیر قدس , تعبیر اورشلیم , تعبیر ایلیا , تعبیر مسجد اقصی , خواب بیت المقدس , خواب قدس , خواب اورشلیم , خواب ایلیا , خواب مسجد اقصی ,
  • سینا احمدی