تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پاابرنج

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

هرکس پا ابرنجی از طلا یا نقره را در خواب ببیند به مصیبت یا اندوهی دچار میشود یا به زندان میافتد و هر آنچه زن از بدی یا خوبی در پا ابرنجش،در خواب میبیند، برای شوهرش تعبیر میشود.

Khalid bin Ali bin Mohd Alnbry says:
Everyone Abrnjy of gold or silver foot in his dream to be a tragedy or grief or jailed and whatever bad or good woman in the leg Abrnjsh, dreams, interpreted for her husband.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پاابرنج , تعبیر خواب پا ابرنج , تعبیر خواب برنج کابلی , تعبیر خواب ارنج , خواب دیدن پاابرنج , خواب دیدن پا ابرنج , خواب دیدن برنج کابلی , خواب دیدن ارنج , رویای پاابرنج , رویای پا ابرنج , رویای برنج کابلی , رویای ارنج , تعبیر پاابرنج , تعبیر پا ابرنج , تعبیر برنج کابلی , تعبیر ارنج , خواب پاابرنج , خواب پا ابرنج , خواب برنج کابلی , خواب ارنج ,
  • سینا احمدی