تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پا برهنه

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب خود را با لباس‏هایى پاره و پا برهنه سرگردان دیدید، به این معنا است که براى رسیدن به اهداف خود باید توقعات خود را کم کنید تا دچار ناامیدى نشوید.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ببینید که پا برهنه بر روى سبزه‏زارى قدم مى‏زنید، به این معنا است که اوقات خوشى پیش رو دارید. اگر در خواب پا برهنه بر روى صخره‏ها راه مى‏روید، به این معنا است که دچار گرفتارى و مشکلات خواهید شد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن پای برهنه در خواب، بر خستگی دلالت دارد. اگر کسی ببیند که با یک پا راه میرود، شریکش از او جدا میشود.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Nly Beeton says:
If in your dreams you see wandering barefoot with torn garments, in the sense that to achieve your goals should be to reduce your expectations have not despair.
Text from the site of dream interpretation
Leila tells you about:
See if in a dream that humble walk barefoot on the grass, in the sense that good times are ahead. If you dream you walk barefoot on the rocks, in the sense that you will have problems and difficulties.
Text from the site of dream interpretation
Khalid bin Ali bin Mohd Alnbry says:
See barefoot in sleep, fatigue implies. If you see someone walking with one leg, is separated from her partner.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پا برهنه , تعبیر خواب بدون کفش , تعبیر خواب بدون پاپوش , تعبیر خواب کفش نداشتن , تعبیر خواب پای پیاده , تعبیر خواب بدون دمپایی , تعبیر خواب یای عریان , تعبیر خواب پای لخت , تعبیر خواب پای پتی , تعبیر خواب پای مستور , خواب دیدن پا برهنه , خواب دیدن بدون کفش , خواب دیدن بدون پاپوش , خواب دیدن کفش نداشتن , خواب دیدن پای پیاده , خواب دیدن بدون دمپایی , خواب دیدن یای عریان , خواب دیدن پای لخت , خواب دیدن پای پتی , خواب دیدن پای مستور , رویای پا برهنه , رویای بدون کفش , رویای بدون پاپوش , رویای کفش نداشتن , رویای پای پیاده , رویای بدون دمپایی , رویای یای عریان , رویای پای لخت , رویای پای پتی , رویای پای مستور , تعبیر پا برهنه , تعبیر بدون کفش , تعبیر بدون پاپوش , تعبیر کفش نداشتن , تعبیر پای پیاده , تعبیر بدون دمپایی , تعبیر یای عریان , تعبیر پای لخت , تعبیر پای پتی , تعبیر پای مستور , خواب پا برهنه , خواب بدون کفش , خواب بدون پاپوش , خواب کفش نداشتن , خواب پای پیاده , خواب بدون دمپایی , خواب یای عریان , خواب پای لخت , خواب پای پتی , خواب پای مستور ,
  • سینا احمدی