تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پرده بکارت

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند. اگر بیند به حرام دوشیزگیِ دختری بستد، دلیل که مالی حرام بدست آورد.

Jaber al-Maghribi says:
If he sees a girl virgin, the woman and her maidens Bstd, because the woman involved or the Maid of that year, and the king sees goodness. If a girl sees maidens forbidden Bstd, because financial gain is prohibited.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پرده بکارت , تعبیر خواب دوشیزه بودن , تعبیر خواب بکارت , تعبیر خواب دوشیزگی , تعبیر خواب دختری , تعبیر خواب عذرت , تعبیر خواب دست نخوردگی , تعبیر خواب دوشیزگ , خواب دیدن پرده بکارت , خواب دیدن دوشیزه بودن , خواب دیدن بکارت , خواب دیدن دوشیزگی , خواب دیدن دختری , خواب دیدن عذرت , خواب دیدن دست نخوردگی , خواب دیدن دوشیزگ , رویای پرده بکارت , رویای دوشیزه بودن , رویای بکارت , رویای دوشیزگی , رویای دختری , رویای عذرت , رویای دست نخوردگی , رویای دوشیزگ , تعبیر پرده بکارت , تعبیر دوشیزه بودن , تعبیر بکارت , تعبیر دوشیزگی , تعبیر دختری , تعبیر عذرت , تعبیر دست نخوردگی , تعبیر دوشیزگ , خواب پرده بکارت , خواب دوشیزه بودن , خواب بکارت , خواب دوشیزگی , خواب دختری , خواب عذرت , خواب دست نخوردگی , خواب دوشیزگ ,
  • سینا احمدی