تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پرده داری

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی به خواب دید، پرده داری می کرد، دلیل است حاجتی که دارد روا گردد و عزتش زیاده شود.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند پرده داری پادشاه مصلح عادل می کرد، دلیل که وی به صلاح و به خیر گراید و مال حلال یابد. اگر بیند پرده داری پادشاه ظلم می کرد، دلیل که به فسادمایل شود و مال حرام یابد.

Visual Muhammad Ibn Sirin says:
If anyone dreamed, had no curtains, Hajati that there is a valid reason and Ztsh be excessive.
Jaber al-Maghribi says:
If you see no curtains king was righteous reformer, since he was prone to good and good and yours is lawful. If you see the oppression the king had no curtains, because it is unlawful to be Fsadmayl.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پرده داری , تعبیر خواب سمت حاجب , تعبیر خواب سمت پرده دار , تعبیر خواب سدانت , تعبیر خواب حِجبه , تعبیر خواب حِجابت , تعبیر خواب حاجبی , تعبیر خواب سِرنگاهداری , تعبیر خواب پرده پوشی , تعبیر خواب سِرپوشی , تعبیر خواب رازداری , تعبیر خواب سَتّاری , تعبیر خواب سِرنگهداری , تعبیر خواب دربانی , تعبیر خواب پرده‌دار , خواب دیدن پرده داری , خواب دیدن سمت حاجب , خواب دیدن سمت پرده دار , خواب دیدن سدانت , خواب دیدن حِجبه , خواب دیدن حِجابت , خواب دیدن حاجبی , خواب دیدن سِرنگاهداری , خواب دیدن پرده پوشی , خواب دیدن سِرپوشی , خواب دیدن رازداری , خواب دیدن سَتّاری , خواب دیدن سِرنگهداری , خواب دیدن دربانی , خواب دیدن پرده‌دار , رویای پرده داری , رویای سمت حاجب , رویای سمت پرده دار , رویای سدانت , رویای حِجبه , رویای حِجابت , رویای حاجبی , رویای سِرنگاهداری , رویای پرده پوشی , رویای سِرپوشی , رویای رازداری , رویای سَتّاری , رویای سِرنگهداری , رویای دربانی , رویای پرده‌دار , تعبیر پرده داری , تعبیر سمت حاجب , تعبیر سمت پرده دار , تعبیر سدانت , تعبیر حِجبه , تعبیر حِجابت , تعبیر حاجبی , تعبیر سِرنگاهداری , تعبیر پرده پوشی , تعبیر سِرپوشی , تعبیر رازداری , تعبیر سَتّاری , تعبیر سِرنگهداری , تعبیر دربانی , تعبیر پرده‌دار , خواب پرده داری , خواب سمت حاجب , خواب سمت پرده دار , خواب سدانت , خواب حِجبه , خواب حِجابت , خواب حاجبی , خواب سِرنگاهداری , خواب پرده پوشی , خواب سِرپوشی , خواب رازداری , خواب سَتّاری , خواب سِرنگهداری , خواب دربانی , خواب پرده‌دار ,
  • سینا احمدی