تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پرنده

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند پرنده داشت و از دست او بپرید و دیگر بار به دست او آمد، دلیل که حاجت او روا شود. اگر بیند پرید، دلیل که بعضی از مال او برود.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 پرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و یکی دو نوع مرغان مرداب زی و مردخوار که در جای خود توضیح داده می شود. پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگانی هستند که گوشتشان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است و به همین نحو پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان یک رنگ یا پرندگانی که رنگ نامطلوب و غیر طبیعی دارند. اگر در خواب دیدید که پرنده ای دارید به مراد دل خود می رسید بخصوص اگر پرنده خوش رنگ و خوش آواز باشد. این گویای رسیدن به نهایت مراد است و مبارک خوابی است. اگر خود را در پرنده فروشی مشاهده کردید و آن پرندگان به شما تعلق نداشتند و حتی نمی توانستید یکی از آن ها را تصاحب کنید موردی پیش می آید که از مشاهده کامروائی دیگران حسرت می خورید همان طور که در مورد پرواز پرستو ها در آسمان گفته شد. کبوتر سمبل عشق و صلح و دوستی است و کبوتر ماده زنی است صالح و پاکدامن و خوب و خوش خلق و چنان چه در خواب دیدید کبوتری ماده دارید زنی با این خصوصیات در زندگی شما نقش می گیرد و دگر گونی هائی به وجود می آورد. اگر پرنده را با جوجه دیدید صاحب فرزند می شوید و اگر چندین پرنده داشتید به مراد می رسید و کام شما از چند جهت روا می گردد. اگر پرنده ای داشتید که پرید و شما هم به دنبالش رفتید مجذوب می شوید یا به سفر می روید و اگر این پرنده رفت و باز نگشت به نوشته مجلسی زیان می بینید و محتمل خسارت می شوید. کشتن پرنده نیز خوب نیست. در مورد هر یک از پرندگان به جای خود توضیح داده می شود. این حکم کلی در مورد پرنده است. اگر ببینید جغد یا کرکسی از دست شما پرید و رفت بلائی از شما دور می شود و اگر کبوتری رفت عشقی را از دست می دهید. گنجشک دوست مزاحم و وراج است.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن پرنده در خواب، بر زن زیباروی دلالت دارد. همچنین دیدن پرنده در خواب به سربلندی، شکوهمندی و زینت، و برای بازرگان به سود و منفعت تعبیر میشود. اگر کسی در خواب ببیند که پرندهای از آسمان پایین آمد و جلوی او بر زمین نشست یا افتاد، به مژدهای بسیار خوش تعبیر میشود.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لوک اویتنهاو می گوید :

پرنده : ملاقاتی خوشایند

پرنده در حال پرواز : خبرهای خوش

بدام انداختن پرنده : غم و غصه

تخم پرندگان : ارث

پرندگان در قفس : خبر رسیدن از سوی فرزندان

نشسته : سوگ

دردست داشتن : شانس بزرگ

دانه دادن به آنها : داشتن یک همراه شادمان

پرندگان آبی –دریایی- : غم

پرندگان گذرا : آرزوهایی که بر آورده خواهند شد

پرنده کاکلی پیشرفت سریع السیر ، عشق متقابل

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لیلا برایت می گوید:

دیدن پرندگان در خواب، نشانه‏ى موفقیت در انجام کارها است. اگر پرنده‏اى را ببینید که بر روى تخم خود نشسته، به این معنا است که به اهدافتان مى‏رسید.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن پرندگان با بالهای زیبا در خواب ، نشانة خوشبختی است .

2ـ اگر زنی در خواب پرندگانی زیبا ببیند ، نشانة آن است که بزودی همسری دلخواه و ثروتمند خواهد یافت  .

3ـ اگر درخواب پرندگانی با بالهایی ریخته و خاموش ببینید ، نشانة رفتار ظالمانة اغنیا با مردم فقیر است .

4ـ دیدن پرنده ای زخمی در خواب ، نشانة آن است که برای فرزند گمراه خود تأسف خواهید خورد .

5ـ دیدن پرندگان در حال پرواز ، نشانة خوشبختی و پایان وضع نامطلوب زندگی .

6ـ گرفتن پرندگان در خواب ، نشانة رسیدن به خواسته هاست .

7ـ اگر کشاورزی خواب ببیند پرندگان را با تفنگ شکار می کند ، نشانة محصول کم و اوضاع نابسامان است .

خواب پرنده :مراقب رقیب باشید .

پرنده هائی که خوابیده اند : به شما خبرهای نادرست می دهند .

پرنده ها را می کشید : ناکامی بزرگ

پرنده ها در لانه هایشان : خوشبختی در خانواده

پرنده ها در حال جدال : تغییرات مهم شغلی

تعداد بسیاری پرنده : یک گردهمائی بزرگ در خانواده و برد در یک مرافعه

پرندگان شب : شادی طولانی

پرندگان وحشی : مورد آزار دیگران قرار خواهیدگرفت

پرندگان دریائی : ناکامی در کارها

پرندگان حلال گوشت : یک شراکت تشکیل میدهید.

پرندگان را در قفس می اندازید : نتایج پوچ در کارها

صدای پرندگان را می شنوید : شادی بزرگ در انتظار شماست .

پرندگان را در حال آواز می شنوید : یک هدیة پرارزش دریافت خواهید کرد.

صدای یک پرنده شما را به وحشت می اندازد : برای مجردها علامت ازدواج است .

یک زن متاهل خواب پرندگانی با پرهای رنگی ببیند :

شوهر او مرد با شرف و فروتنی است .

یک زن مجرد خواب پرندگان رنگی را ببیند : او با مرد پولداری ازدواج می کند .

یک دختر جوان خواب پرندگان زیبا ببیند : او بزودی نامزد خواهد کرد .

ثروتمندان خواب پرندگان را ببینند : شانس در کارها به چرخش در می آید .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Visual Muhammad Ibn Sirin says:
If he sees his lost bird and jump and came again to him, because he needs to be valid. If he sees jumped, because some of his property to go.
Text from the site of dream interpretation
Motiee Manouchehr Tehrani says:
Flying in a dream means unless abomination birds like crows, owls, bats, vultures and one or two types of marsh birds and mammals are described Mrdkhvar in place. If you are in a dream saw a bird came to mean his heart, especially if the bird is colorful and cheerful singing. It imparts reach the highest mean and happy sleep. . If you see a baby bird chick down, and if you have several birds came to mean more to your palate is valid. Kill the bird is also not good. In the case of each of the birds in place is explained. This is a general ruling about the bird. If you see an owl or the vulture've jumped from the scourge of pigeons go away and if you lose your love. Sparrow's annoying friend and caterer.
Text from the site of dream interpretation
Khalid bin Ali bin Mohd Alnbry says:
See the bird in a dream, signifies beautiful woman. Also see the bird in a dream to honor, glory and ornament, and for the trader to profit is interpreted. If someone in his dream that birds descended from the sky and landed in front of him, or was, a very welcome good news is interpreted.
Text from the site of dream interpretation
Avytnhav Luke says:
Bird: pleasant meeting
Bird in flight: good news
Bird trapping: sorrow
Eggs: Inheritance
Birds in Cages: The reach of the children
Sitting: Grief
Owning: Great chance
Grain them having a happy
Blue Birds -Dryayy-: Sadness
Transient birds: dreams will be fulfilled
Crested bird rapid progress, mutual love
Text from the site of dream interpretation
Leila tells you about:
See birds sleep, a sign of success in doing things. If you see a bird sitting on the eggs, meaning that goals are reached.
Text from the site of dream interpretation
Nly Beeton says:
1 see birds with beautiful wings in a dream, a sign of happiness.
2 If you see a beautiful woman sleeping birds, a sign that the rich will soon own wife.
3 If you see sleeping birds with wings poured off, a sign of op- rich with poor people.
4 View wounded bird in a dream, it is a sign of regret for his lost child will eat.
5 see birds flying, a sign of happiness and the unfavorable conditions of life.
6 catch birds sleep, a sign of their desires.
7 If the farmer is the dream bird with a hunting rifle, a sign of low product and the situation is deteriorating.
Sleep Bird: Be careful rival.
Birds are asleep: you are wrong news.
Birds kill: a big failure
The birds are on their nests: Happiness in family
Birds are controversial: Important changes Job
Many birds: a large gathering of family and win in a lawsuit
Birds night long happiness
Wild birds: the persecution of others Khvahydgrft
Seabirds: failure to work
Halal meat birds: a partnership formed you.
Throw birds in a cage: the absurdities of work
Hear the sound of the birds: great happiness awaits you.
Birds are singing, you hear: a valuable gift you will receive.
The sound of a bird frightens you: for singles mark the marriage.
A married woman sleeping birds with colored feathers see:
Her husband is a man of honor and humility.
A single woman sleeping birds see color: a rich man to marry her.
A young girl sleeping beautiful birds see: he will be a candidate soon.
The rich dream to see birds: a chance to spin on things comes in.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پرنده , تعبیر خواب طایر , تعبیر خواب طیر , تعبیر خواب مرغ , تعبیر خواب طائر , تعبیر خواب طائره , خواب دیدن پرنده , خواب دیدن طایر , خواب دیدن طیر , خواب دیدن مرغ , خواب دیدن طائر , خواب دیدن طائره , رویای پرنده , رویای طایر , رویای طیر , رویای مرغ , رویای طائر , رویای طائره , تعبیر پرنده , تعبیر طایر , تعبیر طیر , تعبیر مرغ , تعبیر طائر , تعبیر طائره , خواب پرنده , خواب طایر , خواب طیر , خواب مرغ , خواب طائر , خواب طائره ,
  • سینا احمدی