تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پرورشگاه

آنلی بیتون می گوید:

خواب یک پرورشگاه : فرزندان بسیاری خواهید داشت

شما در یک پرورشگاه هستید : کارهای شما بخودی خود جلو نخواهند رفت .

بچه های نوزاد در پرورشگاه : یک عشق پرآشوب

یک بچه را از پرورشگاه به خانه می آورید : عمر شما طولانی خواهد بود.

Nly Beeton says:
Sleep an orphanage, the children will have many
You're in an orphanage works you will not go forward by itself.
Newborn children in the orphanage: a turbulent love
A child from the orphanage home will get: Your life will be long.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پرورشگاه , تعبیر خواب دارالایتام , تعبیر خواب دارالتربیه , تعبیر خواب شیرخوارگاه , تعبیر خواب یتیمخانه , خواب دیدن پرورشگاه , خواب دیدن دارالایتام , خواب دیدن دارالتربیه , خواب دیدن شیرخوارگاه , خواب دیدن یتیمخانه , رویای پرورشگاه , رویای دارالایتام , رویای دارالتربیه , رویای شیرخوارگاه , رویای یتیمخانه , تعبیر پرورشگاه , تعبیر دارالایتام , تعبیر دارالتربیه , تعبیر شیرخوارگاه , تعبیر یتیمخانه , خواب پرورشگاه , خواب دارالایتام , خواب دارالتربیه , خواب شیرخوارگاه , خواب یتیمخانه ,
  • سینا احمدی