تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پری

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پری در خواب ، علامت سعادت و خوشبختی است . معمولاً در یکی از صحنه های خواب چهره ای زیبا از کودک یا زنی مهربان خواهید دید .

خواب یک پری : زندگی شما بسیار دلپذیر خواهد شد

بچه ها خواب پریان می بینند : شما باید روش زندگیتان را بکلی عوض کنید .

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب چند پرى را دیدید که دور شما مى‏گردند، یعنى در انجام یکى از کارهایتان دچار شک و تردید شده‏اید. اگر خواب ببینید که چند پرى از شما دورى مى‏کنند، به این معنى است که احتمالا موضوعى شما را ناراحت خواهد ساخت.

Nly Beeton says:
Perry visited in dreams, symbols of prosperity and happiness. Usually in one of the most beautiful dreams in the face of the kind you will see women or children.
A fairy dream: your life will be very pleasant
Children sleep fairy see: you have changed your lifestyle.
Leila tells you about:
If you have seen in a dream a fairy far you are, ie perform one of your work you have doubts. If the sleep fairy, check how you avoid it, it is likely to upset the theme you will make.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پری , تعبیر خواب زنی بسیارزیبا , تعبیر خواب زن زیبا , تعبیر خواب فرشته , تعبیر خواب مونث جن , تعبیر خواب جن , تعبیر خواب جن ماده , تعبیر خواب ملک , تعبیر خواب همزاد , تعبیر خواب جان , تعبیر خواب جنی , تعبیر خواب خافی , تعبیر خواب خافیه , تعبیر خواب حوری , تعبیر خواب زنان جن , خواب دیدن پری , خواب دیدن زنی بسیارزیبا , خواب دیدن زن زیبا , خواب دیدن فرشته , خواب دیدن مونث جن , خواب دیدن جن , خواب دیدن جن ماده , خواب دیدن ملک , خواب دیدن همزاد , خواب دیدن جان , خواب دیدن جنی , خواب دیدن خافی , خواب دیدن خافیه , خواب دیدن حوری , خواب دیدن زنان جن , رویای پری , رویای زنی بسیارزیبا , رویای زن زیبا , رویای فرشته , رویای مونث جن , رویای جن , رویای جن ماده , رویای ملک , رویای همزاد , رویای جان , رویای جنی , رویای خافی , رویای خافیه , رویای حوری , رویای زنان جن , تعبیر پری , تعبیر زنی بسیارزیبا , تعبیر زن زیبا , تعبیر فرشته , تعبیر مونث جن , تعبیر جن , تعبیر جن ماده , تعبیر ملک , تعبیر همزاد , تعبیر جان , تعبیر جنی , تعبیر خافی , تعبیر خافیه , تعبیر حوری , تعبیر زنان جن , خواب پری , خواب زنی بسیارزیبا , خواب زن زیبا , خواب فرشته , خواب مونث جن , خواب جن , خواب جن ماده , خواب ملک , خواب همزاد , خواب جان , خواب جنی , خواب خافی , خواب خافیه , خواب حوری , خواب زنان جن ,
  • سینا احمدی