تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پسمانده غذا

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پس مانده های غذا در خواب ، علامت آن است که در رابطه با مسایل اجتماعی شکست خواهید خورد و احساس نومیدی خواهید کرد .

Nly Beeton says:
View the leftovers in a dream, a sign that the social issues will be defeated and you will feel despair.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پسمانده غذا , تعبیر خواب اضافه غذا , تعبیر خواب باقی مانده غذا , خواب دیدن پسمانده غذا , خواب دیدن اضافه غذا , خواب دیدن باقی مانده غذا , رویای پسمانده غذا , رویای اضافه غذا , رویای باقی مانده غذا , تعبیر پسمانده غذا , تعبیر اضافه غذا , تعبیر باقی مانده غذا , خواب پسمانده غذا , خواب اضافه غذا , خواب باقی مانده غذا ,
  • سینا احمدی