تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پست و پاکت در خواب تعبیر یکسان دارد و کلا خبر است و امید. انتظاراتی که در بیداری داریم در خواب به صورت پاکت یا باجه پست ویا پست خانه یا پست چی ظاهر می شوند. همه این ها گویای برخورد ماست در آینده با غیر منتظره ها و حوادثی که پیش می آیند در حالی که ما انتظارشان را نداریم یا منتظر و چشم به راه چیزی هستیم که رسیدن آن دیر پائیده. اگر پاکتی سر بسته و تمبر دار یامهر شده به دست شما دادند رازی می شنوید و خواب شما می گوید در روزهای آینده رازی پنهان نزد شما فاش می شود که کسی دیگر از آن خبر ندارد یا مصلحت نیست دیگران بدانند. اگر پاکتی داشتید که مهر و تمبر نداشت و سر آن باز بود خبری می شنوید که گفتن آن به دیگران بلامانع است. اگر در خواب دیدید که پاکت سربسته و مهر شده را گشودید از غصه و غمی فراغت می یابید.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی که سواد ندارد پاکت و نامه ای را دریافت کند خبری است از زمان مرگ او، اما این درست نیست چرا که در زمان ما نامه و پاکت را برای اشخاص باسواد نمی فرستند چه بسا برای بی سوادان هم پاکت هائی می رسد. پست چی مبشر خبر است. اگر از باجه پست بسته یا پاکتی دریافت داشتید سودی می برید و پولی به دست می آورید وا گر پاکتی به باجه پست دادید یا در صندوق افکندید به کسی اعتماد می کنید.

Motiee Manouchehr Tehrani says:
Post and parcel of the same words, and I was going to sleep and hope. We expect the awakening of sleeping in an envelope or post office or post office or post what appear. All these are indicative of our approach in the future unexpected and events that arise while we are waiting and waiting for the unexpected or something that came too late Payydh. If the envelope had no stamp and stamp it was open to hear the news that say it is permissible to others. If you saw in a dream that opened the sealed envelope and sealed grief and sorrow will find leisure.
Visual Muhammad Ibn Sirin says:
What is the evangelist's post. If the post office had received the package or envelope profit go and earn money to push the envelope to the post office or at PO Afkndyd you have someone you trust.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پست , تعبیر خواب پیک , تعبیر خواب بریدکده , تعبیر خواب چاپار , تعبیر خواب چپر , تعبیر خواب چپرچی , خواب دیدن پست , خواب دیدن پیک , خواب دیدن بریدکده , خواب دیدن چاپار , خواب دیدن چپر , خواب دیدن چپرچی , رویای پست , رویای پیک , رویای بریدکده , رویای چاپار , رویای چپر , رویای چپرچی , تعبیر پست , تعبیر پیک , تعبیر بریدکده , تعبیر چاپار , تعبیر چپر , تعبیر چپرچی , خواب پست , خواب پیک , خواب بریدکده , خواب چاپار , خواب چپر , خواب چپرچی ,
  • سینا احمدی