تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پست

آنلی بیتون می گوید:

شما آدم پستی هستید : یک دورة کوتاه مدت پر از مشکل در انتظار شماست .

افراد فامیل رذل هستند : خجالت و اندوه

شما در یک موقعیت پست قرار دارید : خبرهای خوش و غیره منتظره

دیگران رذل هستند : مراقب رقیب باشید .

Nly Beeton says:
You guys post here: A brief course full of pitfalls await you.
Scoundrel family members are: shame and sorrow
You're in a position Posts: unexpected good news
Others are scoundrels: Watch your competitor.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پست , تعبیر خواب رذل , تعبیر خواب فرومایه , تعبیر خواب ناکس , تعبیر خواب پست , تعبیر خواب ناکس , خواب دیدن پست , خواب دیدن رذل , خواب دیدن فرومایه , خواب دیدن ناکس , خواب دیدن پست , خواب دیدن ناکس , رویای پست , رویای رذل , رویای فرومایه , رویای ناکس , رویای پست , رویای ناکس , تعبیر پست , تعبیر رذل , تعبیر فرومایه , تعبیر ناکس , تعبیر پست , تعبیر ناکس , خواب پست , خواب رذل , خواب فرومایه , خواب ناکس , خواب پست , خواب ناکس ,
  • سینا احمدی