تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پند دادن

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر مردی بیند که کسی او را پند می داد، که در آن پند، او را صلاح دین و رستگاری آخرت بود، دلیل کند بر بشارتی که در آن خیر دین و دنیای او بود. اگر به خلاف بیند، دلیل بر فساد و تباهی دین و دنیای او بود.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

جابر مغربی می گوید:

پند دادن درخواب کسی را، اگر در آن صلاح دین است، نیک است و پند دهنده فرشته مقرب است، که بشارت دهد صاحب خواب را به خیرات، که بدو خواهد رسید، تا شکر آن بجای آورد و پند دادنی که در آن فساد دین است، پند دهنده آن دیو رجیم است، که او را خبر می دهد از فساد کار او و توبه باید کردن و به خدا بازگشتن، تا او را از شر و فساد نگاه دارد و از عذاب حق تعالی رسته گردد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب ببینید که احتیاج دارید کسى شما را نصیحت کند، یعنى در کارهایتان دچار مشکل شده‏اید. اگر در خواب کسى شما را نصیحت کرد، بیانگر آن است که به مقامات بالایى دست پیدا مى‏کنید. اگر زنى خواب ببیند که او را نصیحت اخلاقى مى‏کنند، یعنى با یکى از دوستانش اختلاف پیدا مى‏کند.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Visual Muhammad Ibn Sirin says:
If a man sees that someone gave him advice, that advice, he was good for religion and salvation hereafter, due to the good tidings that it was his religion and the world. If you see to the contrary, because of the corruption of his religion and the world.
 
Jaber al-Maghribi says:
Advise sleeping person, if the good of religion, good and admonition of Archangel, which heralded a dreamer to charity, the beginning of this year, the sugar substitute and advise where corruption of religion , remember that it is accursed devil, who told him that the corruption he should repent and to return to God, to keep him from evil and from the wrath of God is categorical.
 
Nly Beeton says:
If you see sleep you need someone to advise, that in your work have a problem. If you admonished him in a dream, indicates that the high office that you find. If you dream of a woman who advised him morals, ie the difference finds a friend.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پند دادن , تعبیر خواب اندرز , تعبیر خواب تذکیر , تعبیر خواب درس , تعبیر خواب رهنمون , تعبیر خواب رهنمود , تعبیر خواب عبرت , تعبیر خواب موعظه , تعبیر خواب نصیحت , تعبیر خواب وعظ , خواب دیدن پند دادن , خواب دیدن اندرز , خواب دیدن تذکیر , خواب دیدن درس , خواب دیدن رهنمون , خواب دیدن رهنمود , خواب دیدن عبرت , خواب دیدن موعظه , خواب دیدن نصیحت , خواب دیدن وعظ , رویای پند دادن , رویای اندرز , رویای تذکیر , رویای درس , رویای رهنمون , رویای رهنمود , رویای عبرت , رویای موعظه , رویای نصیحت , رویای وعظ , تعبیر پند دادن , تعبیر اندرز , تعبیر تذکیر , تعبیر درس , تعبیر رهنمون , تعبیر رهنمود , تعبیر عبرت , تعبیر موعظه , تعبیر نصیحت , تعبیر وعظ , خواب پند دادن , خواب اندرز , خواب تذکیر , خواب درس , خواب رهنمون , خواب رهنمود , خواب عبرت , خواب موعظه , خواب نصیحت , خواب وعظ ,
  • سینا احمدی