تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پیشی گرفتن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

 پیشی گرفتن درخواب در کارهای خیر و صلاح، دلیل بر خیر و صلاح دو جهانی است.

 اگر دید پیشی گرفت در کار شر و فساد، دلیل کند بر فساد دو جهانی.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر دید در کاری بر کسی پیشی گرفت از کارهای دین، مثل عبادت یا حج و غزا و آن چه بدین ماند، دلیل که در آخرت رستگاری یابد و او را نزد خدای تعالی ثواب است. اگر از کسی بر کار دنیائی پیشی گرفت، دلیل که عز و اقبال و مال یابد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پیشی گرفتن , تعبیر خواب سبقت گرفتن , تعبیر خواب جلو زدن , تعبیر خواب برتری پیدا کردن , تعبیر خواب برتری جستن , تعبیر خواب سبق , تعبیر خواب مبادرت کردن , تعبیر خواب جلو افتادن , تعبیر خواب پیش افتادن , تعبیر خواب بوص , تعبیر خواب تقدم جستن , تعبیر خواب انبیاص , تعبیر خواب مرص , خواب دیدن پیشی گرفتن , خواب دیدن سبقت گرفتن , خواب دیدن جلو زدن , خواب دیدن برتری پیدا کردن , خواب دیدن برتری جستن , خواب دیدن سبق , خواب دیدن مبادرت کردن , خواب دیدن جلو افتادن , خواب دیدن پیش افتادن , خواب دیدن بوص , خواب دیدن تقدم جستن , خواب دیدن انبیاص , خواب دیدن مرص , رویای پیشی گرفتن , رویای سبقت گرفتن , رویای جلو زدن , رویای برتری پیدا کردن , رویای برتری جستن , رویای سبق , رویای مبادرت کردن , رویای جلو افتادن , رویای پیش افتادن , رویای بوص , رویای تقدم جستن , رویای انبیاص , رویای مرص , تعبیر پیشی گرفتن , تعبیر سبقت گرفتن , تعبیر جلو زدن , تعبیر برتری پیدا کردن , تعبیر برتری جستن , تعبیر سبق , تعبیر مبادرت کردن , تعبیر جلو افتادن , تعبیر پیش افتادن , تعبیر بوص , تعبیر تقدم جستن , تعبیر انبیاص , تعبیر مرص , خواب پیشی گرفتن , خواب سبقت گرفتن , خواب جلو زدن , خواب برتری پیدا کردن , خواب برتری جستن , خواب سبق , خواب مبادرت کردن , خواب جلو افتادن , خواب پیش افتادن , خواب بوص , خواب تقدم جستن , خواب انبیاص , خواب مرص ,
  • سینا احمدی