تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب تاب

لیلا برایت می گوید:

دیدن تاب در خواب، بیانگر آن است که در یکى از کارهایتان دچار شک و تردید مى‏شوید. اگر در خواب بر روى تاب بنشینید، به این معنا است که در مورد موضوعى نمى‏توانید درست تصمیم بگیرید.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب تاب , تعبیر خواب اورک , تعبیر خواب بادپیچ , تعبیر خواب تاب خوردن , تعبیر خواب تاب‌بازی , خواب دیدن تاب , خواب دیدن اورک , خواب دیدن بادپیچ , خواب دیدن تاب خوردن , خواب دیدن تاب‌بازی , رویای تاب , رویای اورک , رویای بادپیچ , رویای تاب خوردن , رویای تاب‌بازی , تعبیر تاب , تعبیر اورک , تعبیر بادپیچ , تعبیر تاب خوردن , تعبیر تاب‌بازی , خواب تاب , خواب اورک , خواب بادپیچ , خواب تاب خوردن , خواب تاب‌بازی ,
  • سینا احمدی