تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب تازه عروس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببیند که تازه عروس شده اید، متاسفانه وضعیت خوشی در انتظار شما نیست. در این صورت، لااقل یک هفته مراقب اعمال ، رفتار و آمد و شدهای خود باشید و حتی الامکان از مسافرت پرهیز نمایید.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب تازه عروس , تعبیر خواب نو عروس , تعبیر خواب عروس , تعبیر خواب گلین , خواب دیدن تازه عروس , خواب دیدن نو عروس , خواب دیدن عروس , خواب دیدن گلین , رویای تازه عروس , رویای نو عروس , رویای عروس , رویای گلین , تعبیر تازه عروس , تعبیر نو عروس , تعبیر عروس , تعبیر گلین , خواب تازه عروس , خواب نو عروس , خواب عروس , خواب گلین ,
  • سینا احمدی