تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب تازیانه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

تازیانه در خواب بر پنج وجه است.

اول: شعث وقبح و زشت.

دوم: جدل کردن و بگو مگو.

سوم: روشن شدن کاری مشکل.

چهارم: سفر و مفارقت.

پنجم: بزرگی و مال.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر کسی بیند تازیانه به خرط کرده است، دلیل که کارش بر مراد و نظام است. اگر دید تازیانه او مخروط نکرده است، دلیل بر شرف و بزرگی است، به قدر آن تازیانه، و بعضی گویند، که تازیانه در خواب، دلیل بر مال اندک است بر قدر بیننده خواب. اگر دید دوال تازیانه او بگسست، دلیل که مال و بزرگی از وی جدا شود.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

 

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی دید که کسی را به تازیانه بِزَد، دلیل که به کاری مشغول شود که از آن کسب و کسب او فایده بدو نرسد. اگر بیند تازیانه از دست بینداخت، دلیل که آن کاری که در دست دارد بیندازد. اگر کسی دید کسی را به تازیانه بزد و خون ازتن وی روان شد، دلیل که سخنهای ناخوش شنود.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

 

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند کسی او را به تازیانه بزد، دلیل که از آن کس مال حرام یابد. اگر دید به زخم تازیانه خون از او روان شد، دلیل که مال یابد. اگر بیند که نشان زخم تازیانه بر تن او بماند، دلیل که سخنهای ناخوش شنود. اگر دید او را با تازیانه بزدند و ندانست که چه کسی زد، دلیل که ناگاه مال آید

متن از سایت تعبیر خواب جامع

 

جابر مغربی می گوید:

اگر کسی به خواب دید که در دست تازیانه نیکو داشت یا علاقه ابریشمین، دلیل که او را فرزندی آید. اگر بیند تازیانه از چوب است، دلیل است بر قوت حال وی. اگر بیند تازیانه از چرم یااز دوال است، دلیل که خیر منفعت بدو رسد. اگر بیند تازیانه در دست داشت و بشکست، دلیل که فرزندش بمیرد یا از کار خود معزول شود. اگر بیند بر اسب نشسته و تازیانه می زد، دلیل که به جای کسی کاری کند و بدان کار، بر وی منت نهد. اگر بیند بر پشت کسی تازیانه می زد و از آنجا خون برآمد، دلیل که آن کس مال حرام یابد یا زننده او را متهم کند به گناهی. اگر بر پشت خود زخم تازیانه زد، چنانکه پاره پاره شد، دلیل که اهل او متفرق شوند. اگر کسی را بی اندازه تازیانه زد، دلیل که وی را غم واندوه رسد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

 

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر کسی بیند در خانه خود بدست خود تازیانه کوتاه بود و پس از آن دراز شد، دلیل که زبان او بر خصم دراز شود. اگر بیند دراز بود و کوتاه شد، دلیل که دشمن بر وی غلبه کند.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

 

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

افتادن تازیانهای از آسمان بر زمین، به گرفتار عذاب و انتقام شدن تعبیر میشود.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 تازیانه در گذشته یک وسیله جنگی و تدافعی بوده و هر جنگجوی سوارکاری یک تازیانه داشت که به سبک و روش خودش می بست و به کار می برد به طوری که از تازیانه یک نفر، شخص دیگری نمی توانست با مهارت و چابکی استفاده کند ولی امروز تازیانه در زندگی ما جایی مخصوص و مشخص ندارد و فقط گه گاه برای تعزیز و تنبیه خلافکاران به کار می رود. احتمال این که کسی تازیانه در خواب ببیند کم است معهذا نوشته می شود. معبران کهن تازیانه را عزت و شرف مرد تعبیر کرده و نوشته اند که اگر کسی ببیند تازیانه از دستش می افتد از کار معزول می شود.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

 

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب تازیانه , تعبیر خواب سوط , تعبیر خواب شلاق , تعبیر خواب طره , تعبیر خواب قمچی , تعبیر خواب مقرعه , خواب دیدن تازیانه , خواب دیدن سوط , خواب دیدن شلاق , خواب دیدن طره , خواب دیدن قمچی , خواب دیدن مقرعه , رویای تازیانه , رویای سوط , رویای شلاق , رویای طره , رویای قمچی , رویای مقرعه , تعبیر تازیانه , تعبیر سوط , تعبیر شلاق , تعبیر طره , تعبیر قمچی , تعبیر مقرعه , خواب تازیانه , خواب سوط , خواب شلاق , خواب طره , خواب قمچی , خواب مقرعه ,
  • سینا احمدی