تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب تبر

محمد ابن سیرین بصری گوید:

تبر درخواب، خدمتکاری است که بخواهد کاری کند و اگر او را کاری فرماید، خواهد که آن را گسسته گرداند، تا دیگر کارش نفرمایند.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

جابر مغربی می گوید:

تبر در خواب مردی است ترسنده. اگر یاری خواهد از مرد منافق است و در میان مردم جنگ و جدائی افکند. اگر بیند تبری داشت یا کسی بدو داد، دلیل که او را با مردی بدان صفت دوستی افتد. اگر بیند تبر او بشکست یا ضایع شد، دلیل که آن مرد را اجل فرا رسد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

معبران کهن تمام ابزار از نوع بیل و پارو و تبر را خادم تعبیر کرده اند یا کسی که در انجام کارهای دستی و بدنی به شما کمک می کند. اگر در خواب تبر دو دم ببینید یعنی تبری که بتوانید از دو طرف آن استفاده کنید معرف انسانی است منافق که دل و زبانش یکی نیست و با شما و دشمن شما یکسان رفتار می کند و طبعا به چنین انسانی نباید اعتماد داشت. این خواب به شما می گوید که با مردی منافق برخورد خواهید داشت. اگر تبر را کسی به شما داد از جانب دوستی مورد حمایت واقع می شوید ولی اگر شما در خواب تبر را به کسی دادید برندگی و قاطعیت و حمایت رااز دست می دهید. اگر دیدید که با تبر درختی را قطع می کنید با قاطعیت و سرعت عملی انجام می دهید که خیر در آن نیست و حتی ممکن است جان کسی را به مخاطره بیاندازید و اگر دیدید با تبر جائی را ویران می کنید با همان قاطعیت به آبادانی و ساختن می پردازید.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن تبر در خواب ، دلالت بر آن دارد که با تلاش و توانایی خود فقط می توانید به لذت و خوشی دست یابید .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران از تبر استفاده می کنند ، نشانة آن است که در کنار دوستانی سرخوش و توانا ، زندگی ای بسیار خوش خواهید داشت .

3ـ اگر دختری در خواب تبر ببیند ، دلالت بر آن دارد که همسر وفادار پیدا خواهد کرد که چندان ثروتی ندارد .

4ـ خواب تبر شکسته ، نشانة بیماری و از دست دادن پول و ثروت است .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لیلا برایت می گوید:

استفاده از تبر در خواب، نشانه‏ى پیشرفت در کارها است. اگر دیدید که با تبر چیزى را خراب مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که دچار اشتباهى مى‏شوید.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

در سر زمین رویاها آمده:

شما یک تبر دارید : شجاعت شما باعث بر طرف شدن یک خطر خواهد شد .

شما تبر می زنید : در شغلتان پیشرفت قابل توجهی حاصل خواهید کرد .

یک تبر شکسته و زنگ زده : نابود شدن تمام دارائی .

یک مرد خواب تبر ببیند : مشکلات عشقی پیش پای اوست .

یک زن خواب تبر ببیند : با مردی آشنا خواهد شد که واقعاً عاشق او خواهد شد .

یک زن جوان خواب تبر ببیند : او یک معشوق ثروتمند خواهد داشت .

خواب یک تبر کوچک : خطر مرگ

شما یک تبر کوچک دارید : غیر ممکن است بتوانید با دشمنانتان آشتی کنید .

دیگران تبر دارند : بسیار احتیاط کنید ، زندگی شما در خطر است .

دشمنان تبرهای کوچک در دست دارند : اضطراب و نا امیدی .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب تبر , تعبیر خواب تبرزین , تعبیر خواب تیشه , تعبیر خواب تور , خواب دیدن تبر , خواب دیدن تبرزین , خواب دیدن تیشه , خواب دیدن تور , رویای تبر , رویای تبرزین , رویای تیشه , رویای تور , تعبیر تبر , تعبیر تبرزین , تعبیر تیشه , تعبیر تور , خواب تبر , خواب تبرزین , خواب تیشه , خواب تور ,
  • سینا احمدی