تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب تربت

محمد ابن سیرین بصری گوید:

تربد درخواب دیدن، دلیل بر غم و اندیشه کند.

اگر بیند خورد، دلیل بر زیان مال کند، به قدر آن که خورده بود.

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب برچسب گذاری شده است

 

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

  • سینا احمدی