تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب ترسیدن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

ترسیدن درخواب، نصرت است، اگر بیند از دزدی یا جانوری همی ترسید، دلیل که از کسانی که به او منسوبند وبستگانش مضرت رسد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

ترسیدن در خواب، ایمنی است و هر که در خواب دید می ترسد از کسی و نداند ترس او از کیست، دلیل که مکروهی از آن ترساننده به وی رسد.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن ترسیدن در خواب سلامتی بود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

ترس در خواب های ما شادی و خبر خوش است. اگر در خواب ترسیدید و یکه خوردید خوشحال می شوید و خبری ناگهانی و خوب و شادی بخش دریافت خواهید داشت. نوشته اند ترس ایمنی است. اگر از دزد ترسیدید از جانب خویشاوندان یا اهل بیت خود آسیب و زیان می بینید. امام جعفر صادق علیه السلام فرموده ترسیدن در خواب نصرت است.

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که موضوعى موجب ترس شما شده است، به این معنا است که در تلاش هستید تا دشمنانتان را نابود سازید.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب ببینید که به خاطر سفر ى وحشت‏زده شده‏اید، بیانگر بروز مشکلات خانوادگى است. اگر در خواب دیگران را ببینید که از موضوعى ترسیده‏اند، بیانگر آن است که چیزى شما را نگران مى‏سازد.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

  • سینا احمدی