تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب ترف

محمد ابن سیرین بصری گوید:

ترف در خواب، غم و اندوه است. اگر دید ترف همی خورد، دلیل که وام دار شود و به سبب آن غمگین شود، که ترف به طعم ترش و به دیدار تیره است.

جابر مغربی می گوید:

دیدن ترف به خواب، مال اندک است و خوردن او غم و اندوه است.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

  • سینا احمدی