تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب ترقه بازی

جی اچ میلر می گوید:

ترقه بازى در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

  • سینا احمدی