تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب سوار شدن

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

سوار شدن بر چهارپایان در خواب، بر سلطه و عزت دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که سوار بر اسبی شده است، اما سواری نمی داند، به دنبال هوا و هوس رفته است.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

  • سینا احمدی