تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب تره فرنگی

در (سر زمین رویاها) آمده:

خواب تره فرنگی : نقشه هایتان را عملی خواهید کرد

تره می خورید : پیشرفت در وضعیت فعلی

قسمت سفید تره فرنگی را می خورید : منفعت مالی

تره فرنگی درون یک کشو : احترام شما بیشتر میشود

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک گذاری شده است

  • سینا احمدی