تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب ضعیف

در (سر زمین رویاها) آمده:

شما ضعیف هستید : نقشه های شما با موفقیت روبرو میشوند.

همراه شما ضعیف است : خواسته هایتان را برآورده خواهید کرد.

بچه های شما ضعیف هستند: منفعت مالی .

دوستان ضعیف هستند: مبلغ هنگفتی پول بدست میآورید.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک گذاری شده است

  • سینا احمدی