تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب حساب

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

حساب قیامت را درخواب دیدن بر شش وجه است.

اول: پادشاه ظالم.

دوم:نگرانی و دل مشغولی.

سوم: سختی و رنج.

چهارم: بدحالی.

پنجم: اندوه وعزا ومشقت.

ششم: عمر کوتاه.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی در خواب بیند که حساب می کرد با کسی دیگر دلیل که در محنت و عذاب افتد و خود را به کار زشتی بدارد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر کسی بیند در قیامت حق تعالی با وی حساب می کرد و حساب بر وی آسان است، دلیل بر رستگاری و خیر کند. اگر به خلاف این است، بد باشد.

در (سر زمین رویاها) آمده:

یک حسابدار روی دفترهای اداری دیگران کار میکند:

ثروت و نفوذ شما ازدیاد پیدا می کند .

یک حسابدار روی دفترهای شما کار می کند : منتظر یک فرصت مناسب برای انجام نقشه ها یتان باشید .

شما حسابدار هستید : مشکلات مالی نخواهید داشت

یک حسابدار استخدام می کنید : یک دورة خوب و پرسود شروع می شود .

حسابها را جمع می زنید : پولتان را در راه وام دادن و قرض دادن از دست می دهید .

جمع چندین فاکتور و صورتحساب را حساب میکند : یک کار سخت در انتظار شماست .

به حسابهای شخصی دیگری رسیدگی می کنید : احترام و مقام شما بالاتر می رود .

به حسابهای یک کارمند رسیدگی می کنید : مراقب دشمن باشید .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک گذاری شده است

  • سینا احمدی