تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب کارگاه

آنلی بیتون می گوید:

دیدن یک کارگاه در خواب ، علامت آن است که دشمنان طرحهای شما را نابود خواهند ساخت .

2ـ دیدن کارگاهی بزرگ در خواب ، علامت آن است که در محیط کار خود فعالیت فوق العاده ای از خود نشان خواهید داد .

در (سر زمین رویاها) آمده:

خواب یک کارگاه : احترام و امتیازتان بیشتر خواهد شد .

شما دریک کارگاه هستید : یک سفر کوچک به خارج از کشور

دیگران در یک کارگاه هستند : باید با مخالفان مبارزه کنید .

شما یک کارگاه می خرید : خطر ضررهای بزرگ

شما مالک یک کارگاه هستید : پریشانی و ناراحتی

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک گذاری شده است

  • سینا احمدی