تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب استقلال

آنلی بیتون می گوید:

استقلال داشتن در خواب، بدین معنا است که اطرافیان با شما رفتار مناسبى ندارند، داشتن استقلال مالی در خواب، به معناى آن است که در کارها موفقیت چندانى پیدا نمى‏کنید.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک گذاری شده است

  • سینا احمدی