تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب خطر

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید در موقعیتی خطرناک قرار گرفته اید و مرگتان حتمی است ، نشانة آن است که از گمنامی به افتخار و شهرت دست می یابید .

2ـ اگر دختری در خواب از وضعیتی خطرناک که او را احاطه کرده است نتواند بگریزد ، نشانة آن است که در خانواده و همینطور از جانب دیگران اذیت می شود . اگر عشاق چنین خوابی ببینند ، دلالت بر تباهی امیدهایشان دارد .

در (سر زمین رویاها) آمده:

شما در خطر هستید : تنهائی و اضطراب

شما در خطر هستید ولی احساس خطر نمی کنید : موفقیت و احترام

بچه ها در خطرند : منفعت مالی در پیش دارید .

دشمنان در خطرند : یک فاجعة بزرگ در انتظارشان است .

نامزد شما در خطر است : روابط عشقی شما پیشرفت قابل ملاحظه ای خواهد کرد .

در مقابل خطر ایستاده اید : می توانید منتظر شانس و موفقیت باشید .

از خطر می جهید : دردسر شما را رها نخواهد کرد .

معشوق شما در خطر است : شکست

یک شخص متاهل در خطر است : یک مصیبت در پیش است

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک گذاری شده است

  • سینا احمدی