تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب تعجب

در (سر زمین رویاها) آمده:

شما متعجب می شوید : شما درست روی نقطه انتخاب شدن برای یک شغل مهم هسنید .

دیگران را متعجب می کنید : یک شادی بزرگ در آینده نزدیک

ازکارهای دیگران تعجب می کنید : پول نزدیک است.

افراد فامیل به حالت تعجب : خبرهای خوشحال کننده

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک گذاری شده است

  • سینا احمدی