تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب دو زنه

آنلی بیتون می گوید:

اگر مردى در خواب مشاهده کند که دو زن دارد، به این معنا است که از موضوعى واهمه دارد. اگر زنى در خواب دو شوهر داشته باشد، بیانگر آن است که دست به کارهایى مى‏زند که رسوایى به همراه دارد.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک گذاری شده است

  • سینا احمدی